Inženjer gradilišta

Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove.
Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovorni su za provedbu obveza Zakona o gradnji :

• povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,
• radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu,
• ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu s ovim Zakonom,
• osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom,
• propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu,
• sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.